წესების და პირობების დებულება

გთხოვთ, ყურადღების გაეცნოთ სს "პსპ დაზღვევის" ონლაინ აგენტის საქმიანობის წესებსა და პირობებს (შემდგომში "წესები და პირობები") და დაეთანხმოთ მათ. ონლაინ აგენტის რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობის გაცხადების შემთხვევაში.

სს "პსპ დაზღვევის" ონლაინ აგენტად (შემდგომში აგენტი) შეიძლება დარეგისტრირდეს ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, რომლსაც შეუსრულდა 16 წელი.

ვებ პორტალზე რეგისტრაცია, ისევე როგორც მისი შემდგომი გამოყენება მომხმარებელმა უნდა განახორციელოს მხოლოდ იმ შეთხვევაში, თუ იგი დარწმუნებულია რომ გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და კვალიფიკაცია ვებ პორტალზე აქტივობ/ებ/ის განხორციელებისათვის.

სს "პსპ დაზღვევა" მიიღებს ყველა გონივრულ ზომას მომხმარებლის პერსონალური და სხვა ინფორმაციის დასაცავად რომელიც მომხმარებელმა ხელმისაწვდომი გადახდა ვებ პორტალის მეშვეობით.

სს "პსპ დაზღვევა" უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისმებრ პერიოდულად შეცვალოს წინამდებარე წესები და პირობები, რის შესახებაც მომხმარებელი ინფორმირებული იქნება შეტყობინების მეშვეობით.

ონლაინ აგენტად რეგისტრაციისათვის აუცილებელია მითითებულ იქნას შემდეგი პერსონალური მონაცემები:

 • სახელი
 • გვარი
 • პირადი ნომერი
 • მობილური ტელეფონის ნომერი
 • მისამართი

მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციისას მოთხოვნილი რომელიმე პერსონალური მონაცემის მიუთითებლობის შემთხვევაში ონლაინ აგენტად რეგისტრაცია არ განხორციელდება.

აგენტის ვებ პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ, აგენტმა უნდა გაიაროს ავტორიზაცია, პროფილში შესასვლელად.

ონლაინ აგენტი თავისი პროფილის მეშვეობით, უზრუნველყოფს პოლისის გამოსაწერად საჭირო ყველა ველის შევსებას და პასუხისმგებელია მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე.

ონლაინ აგენტი ვალდებულია მოაწოდოს კლიენტს/დამზღვევს შემდგედი აუცილებელი ინფორმაცია.

კლიენტის/დამზღვევის/დაზღვეულის პერსონალური ინფორმაცია დამუშავებული იქნება სს "პსპ დაზღვევის" მიერ. სხვადასხვა სადაზღვევო მომსახურების გაწევის თუ მომსახურების გაინჯობესების მიზენებისთვის.

ონლაინ აგენტზე გაიცემა ბონუსი, მისი გაყიდული პოლისების შესაბამისად შემდეგი სქემით:

 • 1 დაზღვეული ავტომობილი - 25 ლარი
 • 2 დაზღვეული ავტომობილი - 25 ლარი
 • 3 დაზღვეული ავტომობილი - 100 ლარი
 • 5 დაზღვეული ავტომობილი - 200 ლარი
 • 8 დაზღვეული ავტომობილი - 400 ლარი
 • 12 დაზღვეული ავტომობილი- 600 ლარი
 • 15 დაზღვეული ავტომობილი - 800 ლარი
 • 16 დაზღვეული ავტომობილი - 1000 ლარი
 • 17 და მეტი ავტომობილის დაზღვევის შემთხვევაში, ყოველ დამატებით დაზღვეულ ავტომობილზე დაგემატებათ 100 ლარი.

ბონუსი გადაიხდება ლარში, ანგარიშწორების დღეს დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, მხარეთა შორის შესაბამისი თვის ურთიერთშედარების აქტის ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

ონლაინ აგენტი ვალდებულია, პირველი ბონუსის მისაღებად გამოცხადდეს სს "პსპ დაზღვევის" ნებმისმიერ ფილიალში, წარმოადგინოს თავისი საბანკო რეკვიზიტები, მოაწეროს ხელი ხელშეკრულებას და ამის შემდეგ მიიღოს მისი კუთვნილი ანაზღაურება.

ფიქსირებული ანაზღაურების გარდა, ონლაინ აგენტს შეუძლია დააგროვოს ქულები, მისი ნებისმიერი აქტივობის პარალელურად, ქულების დაგროვების სქემა:

 • რეგისტრაციისას - 30 ქულა
 • ავტოდაზღვევის გაყიდვისას - 30 ქულა
 • მოწვეული მეგობრის რეგისტრაციისას - 10 ქულა
 • მოწვეული მეგობრის ავტოდაზღვევის გაყიდვისას - 10 ქულა

აღნიშნული ქულების გამოყენება შესაძლებელია, myipsp.ge - ზე შესაბამის კატალოგში მითითებული სხვადასხვა პროუქტის შეძენისთვის, ასევე ქულები მონაწილეობს სხვადასხვა რეიტინგებში და გამარჯვებულები მიიღებენ სხვადასხვა ფასიან საჩუქრებს.

სს "პსპ დაზღვევა" უფლებას იტოვებს, ქულების აღნიშნული სქემა შეცვალოს თავისი შეხედულებისამებრ და სხვადასხვა დროის მონაკვეთში გამოაცხადოს სხვადასხვა პროგრამა და სასაჩუქრე ჩამონათვალი.

მოითხოვე კონსულტაცია